Nyheder

INDBYDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE

Torsdag den 22.02.2018 kl. 18.00 – 20.00 i Reden, Lisesmindevej 3c.

Bestyrelsen i Frie Fugle, vil gerne inviterer til Grupperådsmøde, en hyggelig og spændende aften for forældre, hvor I kan høre om planerne for det kommende år og få en snak med lederne.

Regnskab, budget og beretninger kan hentes på frie-fugle.dk/grm2018 - den komplette samling af beretninger og endeligt regnskab vil være tilgængelig i løbet af uge 6.

Samtidigt med grupperådsmødet afholdes fællesmøde for spejder og søskende.

Der vil være kaffe/te, saft og kage til såvel spejder samt forældre der møder op.

Vi glæder os til at se jer alle.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

Hvad er grupperådsmødet?

• Grupperådsmødet er spejdernes betegnelse for foreningens generalforsamling.

• Grupperådet er gruppens øverste myndighed.

• Grupperådet består af forældre til medlemmer under 18 år, medlemmer som er fyldt 15 år

og medlemmer af bestyrelsen.

• På mødet er der mulighed for at få luftet sine tanker og få lidt at vide om hvilke aktiviteter

op planer gruppen har for jeres børn i det kommende år.

• Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden i hænde

senest 14 dage inden mødet.

 

Forældre, spejdere og bestyrelse indkaldes til grupperådsmøde med følgende

Dagsorden:

a. Valg af dirigent og referent.

b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.

c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse.

d. Behandling af indkomne forslag.

e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:

         1. forelæggelse af planer for indeværende år,

         2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.

3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
medlemskontingent.

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 17.2.

g. Valg til bestyrelsen af

         1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre,

         2. unge

         3. ledere, herunder mindst en gruppeleder.

         4. valg af suppleanter

h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.

i. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet.

j. Valg af revisor og en revisorsuppleant.

k. beretning fra spejderløbet Coco Crazy Monkey Race - CCMR

l. eventuelt

 

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen opgaver og arbejde: Bestyrelsens holder 6 – 8 møder om året og har bl.a. til opgaver, at holde styr på gruppens økonomi i samarbejde med lederne i gruppen. Planlægge og afholde Grupperådsmødet, Redens dag, vedligeholdelse af hytten 1 2 gange om året, koordinere udarbejdelse af PR materiale, nyhedsbreve, diverse adhoc opgaver.

Hvis en eller flere er interesseret i, at deltage i bestyrelsesarbejdet eller hjælpe til som tovholder på nogle af opgaverne, høre vi meget gerne fra dig/jer.

I år skal vi vælge to unge repræsentanter, en leder repræsentant og en forældre repræsentant.

 

Nuværende bestyrelse, ser således ud:

Formand:

Robert Wengler (genopstiller)

Kasserer:

Christian Ravnsborg (ikke på valg)

Forældrerepræsentant:

Rikke Lykke Diget (ikke på valg)

Steffen Mortensen (ikke på valg)

Lederrepræsentanter:

Line Christensen (gruppeleder) - (ikke på valg)

Anne Sofie Jensen (genopstiller)

Martin Kirkmand (gruppeleder) - (ikke på valg)

Spejderrepræsentanter:

Alexander Stein (ikke på valg)

Niels Duelund (genopstiller)

Ida Wengler (genopstiller)

Suppleanter:

Emil Lykke Diget (ung)

Laura Friis (leder)

Lone Krogsbøl (forældre)

Revisor:

Brian Elnegaard

Suppleant: Maria Sørensen