Nyheder

Indbydelse til grupperådsmøde i Frie Fugle

Tirsdag den 24.02.2014 kl. 18.00 – 20.00 i Reden, Lisesmindevej 3c

Bestyrelsen i Frie Fugle, vil gerne inviterer til en hyggelig og spændende aften for forældre, hvor I kan høre om planerne for det kommende år (bl.a. årets sommerlejr) og der vil blive vist billeder fra det forgangne spejder år og se og få en snak med lederne. Regnskab, budget og beretninger kan hentes på frie-fugle.dk/grm2015 - den komplette samling af beretninger vil være tilgængelig i løbet af uge 6.

Samtidigt med grupperådsmødet afholdes fællesmøde for spejder og søskende.

Der vil være kaffe/te, saft og kage til såvel spejder samt forældre der møder op.

Vi glæder os til at se jer alle.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

 

Hvad er grupperådsmødet?

• Grupperådsmødet er spejdernes betegnelse for foreningens generalforsamling.

• Grupperådet er gruppens øverste myndighed.

• Grupperådet består af forældre til medlemmer under 18år, medlemmer som er fyldt 15 år og medlemmer af bestyrelsen.

• På mødet er der mulighed for at få luftet sine tanker og få lidt at vide om hvilke aktiviteter op planer gruppen har for jeres børn i det kommende år.

• Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden mødet.

 

Forældre, spejdere og bestyrelse indkaldes til grupperådsmøde med følgende

Dagsorden:

a. Valg af dirigent og referent.
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
   1. forelæggelse af planer for indeværende år,
   2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
   3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 17.2.
g. Valg til bestyrelsen af
   1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre,
   2. unge
   3. ledere, herunder mindst en gruppeleder.
   4. valg af suppleanter
h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.
i. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet.
j. Valg af revisor og en revisorsuppleant.

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen opgaver og arbejde: Bestyrelsens holder 6 – 8 møder om året og har bl.a. til opgaver, at holde styr på gruppens økonomi i samarbejde med lederne i gruppen. Planlægge og afholde Grupperådsmødet, ”Redens dag”, vedligeholdelse af hytten 1 – 2 gange om året, koordinere udarbejdelse af PR materiale, nyhedsbreve, diverse adhoc opgaver.

Hvis en eller flere er interesseret i, at deltage i bestyrelsesarbejdet eller hjælpe til som tovholder på nogle af opgaverne, høre vi meget gerne fra dig/jer.

I år skal vi vælge en kasserer, 2 forældrerepræsentanter, 2 lederrepræsentanter og 2 spejdererepræsentanter.

Nuværende bestyrelse, ser således ud:

Formand:
Robert Wengler (ikke på valg)

Kasserer:
Steffen Ringsing (modtager genvalg)

Forældrerepræsentant:
Rikke Lykke Diget (modtager genvalg)
(+ ny ekstra plads)

Lederrepræsentanter:
Tine Daa (modtager genvalg)
Jørgen Jensen (ikke på valg)
Martin Kirkmand (modtager genvalg)

Ungerepræsentanter:
Laura Friis (modtager ikke genvalg)
Anne Sofie Jensen (modtager ikke genvalg)
Niels Duelund (ikke på valg)
Ninna Ligaard (ikke på valg)

Bestyrelsen indstiller til grupperådet, at bestyrelsen sammensætning øges med en forældrerepræsentant, se opslag nederst i denne indkaldelse, så sammensætning af bestyrelsesmedlemmer bliver:

4 forældre, 3 ledere og 3 unge (en spejder mellem 15 og 24 år).

Grunden til at vi gerne vil øge antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen er at vi mangler et bestyrelses medlem der kan hold styr på hytten og være tovholder på Redens dag. Her er jobopslaget på det nye bestyrelsesmedlem: http://frie-fugle.dk/node/1795